พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล: บทที่ 1” | บทตัดตอน 46

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล: บทที่ 1” | บทตัดตอน 46

0 |วันที่ 04 เดือน 05 ปี 2021

คำสรรเสริญได้มาสู่ศิโยน และสถานที่ประทับของพระเจ้าได้ปรากฏขึ้น พระนามบริสุทธิ์อันรุ่งโรจน์ซึ่งได้รับการถวายสาธุการโดยบรรดาผู้คนทั้งปวงแพร่ไปทั่ว โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พระเศียรแห่งจักรวาล พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—พระองค์ทรงเป็นองค์ตะวันอันทรงแสงที่ขึ้นบนภูเขาศิโยน ซึ่งตั้งตระหง่านเหนือจักรวาลทั้งมวลด้วยพระบารมีและความโอ่อ่าตระการ…

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พวกข้าพระองค์ร้องเรียกไปยังพระองค์ด้วยความยินดีปรีดา พวกข้าพระองค์เต้นรำและขับร้อง พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของพวกข้าพระองค์อย่างแท้จริง ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล! พระองค์ได้ทรงจัดกลุ่มของผู้ชนะขึ้นและทำให้แผนการบริหารจัดการของพระเจ้าลุล่วง ผู้คนทั้งปวงจะหลั่งไหลมายังภูเขาแห่งนี้ ผู้คนทั้งปวงจะคุกเข่าลงต่อหน้าพระบัลลังก์! พระองค์คือพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์นั้นแต่ผู้เดียว พระองค์ทรงสมควรแก่พระสิริและพระเกียรติ ขอพระสิริ คำสรรเสริญ และสิทธิอำนาจทั้งปวงจงมีแด่พระบัลลังก์! ฤดูใบไม้ผลิแห่งชีวิตไหลออกจากพระบัลลังก์ ให้น้ำและหล่อเลี้ยงมวลชนซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้า ชีวิตเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ความสว่างใหม่และวิวรณ์ใหม่ติดตามพวกเราไป ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับพระเจ้าแก่เราอยู่เนืองนิตย์ ท่ามกลางประสบการณ์มากหลาย พวกเรามาถึงความมั่นใจที่ครบบริบูรณ์เกี่ยวกับพระเจ้า พระวจนะของพระองค์ได้รับการสำแดงอยู่เนืองนิตย์ พระวจนะของพระองค์ได้รับการสำแดงภายในผู้คนที่ถูกต้องเหล่านั้น พวกเราช่างได้รับการอวยพรมากมายเสียจริง! ทั้งการพบพระเจ้าแบบเผชิญกันในแต่ละวัน การพูดคุยกับพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง และการให้อำนาจอธิปไตยของพระเจ้าเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้พวกเราจงใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าอย่างรอบคอบ หัวใจของพวกเราพักผ่อนอย่างสงบเงียบในพระเจ้า และด้วยเหตุนี้เอง พวกเราจึงได้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ในที่ซึ่งพวกเราได้รับความสว่างของพระองค์ ทุกวันในชีวิตของพวกเรา ในการกระทำของพวกเรา ในคำพูดของพวกเรา ในความคิดของพวกเราและในแนวคิดของพวกเรา พวกเราใช้ชีวิตภายในพระวจนะของพระเจ้า พวกเรามีความสามารถที่จะแยกแยะได้ตลอดเวลา พระวจนะของพระเจ้าทรงนำเส้นด้ายทะลุผ่านรูเข็ม สิ่งต่างๆ สิ่งแล้วสิ่งเล่าที่ซ่อนเร้นภายในตัวพวกเราได้เข้ามาสู่ความสว่างอย่างไม่ได้คาดหมาย การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไม่อนุญาตให้ล่าช้า ความคิดและแนวคิดของพวกเราถูกแผ่วางโดยพระเจ้า พวกเรากำลังใช้ชีวิตต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระคริสต์ทุกชั่วขณะ ที่ซึ่งพวกเราก้าวผ่านการพิพากษา ทุกส่วนภายในร่างกายของพวกเรายังคงถูกจับจองโดยซาตาน ในวันนี้ เพื่อที่จะฟื้นฟูอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า วิหารของพระองค์ต้องได้รับการชำระให้สะอาด การที่จะให้พระเจ้าทรงครองอย่างครบบริบูรณ์นั้น พวกเราต้องมีส่วนร่วมกับการต่อสู้ดิ้นรนที่เป็นเรื่องของความเป็นความตาย เมื่อตัวตนเก่าของพวกเราได้ถูกตรึงกางเขนแล้วเท่านั้น ชีวิตที่ทรงคืนพระชนม์ของพระคริสต์จึงสามารถปกครองสูงสุดได้

ในตอนนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเริ่มปฏิบัติการในทุกๆ มุมของพวกเราเพื่อทำการสู้รบสำหรับการเรียกคืนของพวกเรา! ตราบเท่าที่พวกเราพร้อมที่จะปฏิเสธตัวเอง และเต็มใจร่วมมือกับพระเจ้า พระเจ้าก็จะทรงมอบความกระจ่างแก่พวกเรา และชำระพวกเราให้บริสุทธิ์จากภายในตลอดเวลาอย่างแน่นอน และเรียกคืนสิ่งที่ซาตานได้จับจองกลับมาใหม่อีกครั้ง เพื่อที่พวกเราอาจกลายเป็นครบบริบูรณ์โดยพระเจ้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จงอย่าเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์—จงใช้ชีวิตทุกชั่วขณะภายในพระวจนะของพระเจ้า จงเสริมสร้างร่วมกับเหล่าธรรมิกชน จงได้รับการนำไปสู่ราชอาณาจักร และจงเข้าสู่พระสิริร่วมกับพระเจ้า

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

คำสรรเสริญมายังศิโยน

Chorus

คำสรรเสริญมายังศิโยน ที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา คำสรรเสริญมายังศิโยน ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์ผู้นำจักรวาล พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยน ตระหง่านสุดในจักรวาล พระเจ้าทรงฤทธิ์ คำสรรเสริญมายังศิโยน เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์ เราร่วมร้องเพลงและเต้นรำ ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์ และเป็นราชาแห่งจักรวาล

Verse 1

พระองค์ทรงสร้างกลุ่มของผู้พิชิต และสำเร็จแผนบริหารจัดการ ทุกคนต้องกลับมายังภูเขานี้ คุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าบัลลังก์ พระองค์คือพระเจ้าแท้จริงหนึ่งเดียว ทรงเปี่ยมด้วยเกียรติและบารมี พระเกียรติคุณ สรรเสริญ และสิทธิอำนาจเป็นของราชบัลลังก์ แหล่งแห่งชีวิตมาจากบัลลังก์ ให้น้ำให้อาหารประชาชน ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงทุกวัน แสงใหม่ให้รู้แจ้งและติดตามเรา มักเปิดเผยให้เห็นสิ่งใหม่ของพระเจ้า

Chorus

คำสรรเสริญมายังศิโยนที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา คำสรรเสริญมายังศิโยน ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์ผู้นำจักรวาล พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยน ตระหง่านสุดในจักรวาล พระเจ้าทรงฤทธิ์ คำสรรเสริญมายังศิโยน เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์ เราร่วมร้องเพลงและเต้นรำ ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์ และเป็นราชาแห่งจักรวาล

Verse 2

ยืนยันพระเจ้าจริงผ่านประสบการณ์ พระวจนะปรากฏร่ำไป เกิดขึ้นภายในตัวคนที่เหมาะสม เราได้รับพรอย่างเป็นจริง เผชิญหน้าพระเจ้าทุกวัน สื่อสารกับพระองค์ในทุกๆ สิ่ง ให้พระเจ้าตัดสินพระทัยทบทวนพระวจนะ ใจของเราทุกคนค่อยๆ เข้าสู่พระเจ้า เราจึงมาอยู่เบื้องหน้าพระเจ้า รับแสงสว่างจากพระองค์ ชีวิต พูด คิด กระทำล้วนแต่ยึดหลักพระวจนะ ช่วยแยกแยะถูกผิดให้เราเสมอ

Chorus

คำสรรเสริญมายังศิโยนที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา คำสรรเสริญมายังศิโยน ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์ผู้นำจักรวาล พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยนตระหง่านสุดในจักรวาล พระเจ้าทรงฤทธิ์ คำสรรเสริญมายังศิโยน เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์ เราร่วมร้องเพลงและเต้นรำ ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์และเป็นราชาแห่งจักรวาล

Bridge

พระวจนะเหมือนเข็มเย็บผ้าที่ดึงด้าย สิ่งที่หลบซ่อนอยู่ภายใน จะปรากฏให้ได้เห็นทีละอย่าง จงสื่อสารกับพระองค์ อย่ารอช้า พระเจ้าทรงเปิดโปงให้เห็นความคิด ใช้ชีวิตทุกชั่วขณะที่มีพบการพิพากษาของพระองค์ เบื้องหน้าพระบัลลังก์พระคริสต์ ทุกส่วนของร่างกายพวกเรายังคงถูกช่วงชิงโดยซาตาน เพื่อจะฟื้นคืนสิทธิ์อำนาจพระเจ้า คริสตจักรต้องไร้มลทิน เพื่อให้พระเจ้าเข้าครองจิตใจ ทั้งชีวิตและความตายต้องต่อสู้กัน ตรึงกางเขนตัวตนเดิม พระคริสต์จะฟื้นคืนชีพพระองค์ทรงพระอำนาจสูงสุด พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังมุ่งหน้าไป ในทุกส่วนของเรา สำแดงอิทธิฤทธิ์

Verse 3

ตราบใดที่พวกเราเต็มใจเสียสละ และให้ความร่วมมือกับพระองค์ พระเจ้าจะฉายแสงสว่างไซร้เพื่อช่วยชำระล้างจิตใจ และช่วงชิงทุกอย่างคืนจากซาตานกันอีกครา เราจะได้ครบบริบูรณ์โดยพระองค์ อย่าสิ้นเปลืองเวลาใช้ชีวิตในพระวจนะ เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ร่วมกับเหล่าธรรมมิกชน และเข้าไปสู่ความรุ่งโรจน์พร้อมกับพระเจ้า

Chorus

คำสรรเสริญ มายังศิโยนที่สถิตพระเจ้าปรากฏขึ้นมา คำสรรเสริญมายังศิโยน ทุกคนร้องสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ แผ่ไปไกล พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์ผู้นำจักรวาล พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ดวงตะวันเฉิดฉาย ลอยขึ้นมาจากภูเขาศิโยนตระหง่านสุดในจักรวาล พระเจ้าทรงฤทธิ์ คำสรรเสริญมายังศิโยน เราทุกคนเอาใจช่วยพระองค์ เราร่วมร้องเพลงและเต้นรำ ผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์และเป็นราชาแห่งจักรวาล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก