MV เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงอวยพรบรรดาผู้ที่รักพระองค์"

วันที่ 25 เดือน 06 ปี 2021

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้านั้นเชื่อฟังพระองค์

พวกเขาใช้ชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระองค์เสมอ

ด้วยการทรงนำของพระวจนะของพระองค์

พวกเขาได้รับสันติสุขและความชื่นชมยินดี

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้านั้นซื่อสัตย์

ปฏิบัติตามความจริงซึ่งพวกเขาเข้าใจ

พวกเขาเก็บน้ำพระทัยของพระเจ้าเอาไปคิดเสมอ

พวกเขาลุล่วงหน้าที่ของพวกเขาเพื่อทำให้พระองค์พึงพอพระทัย

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้านั้นมีหลักธรรม

ใช้ความจริงในทรรศนะของพวกเขาและการกระทำของพวกเขา

ไม่มีกฎเกณฑ์ใดและโซ่ตรวนใด

พวกเขาเข้าใจความจริง และพวกเขาได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้ว ใช่

พระเจ้าทรงอวยพรบรรดาผู้ที่รักพระองค์

การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

อยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ

พวกเขาแสวงหาความจริงและได้รับความสว่าง

และความเสื่อมทรามของพวกเขาได้รับการชำระให้สะอาด

พระเจ้าทรงอวยพรบรรดาผู้ที่รักพระองค์

พวกเขาจะมีความสุขอย่างแท้จริง

พวกเขาได้รับความรอดโดยผ่านทางการพิพากษา

พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นชีวิตจริงของพวกเขา

โฉมพระพักตร์ของพระองค์สาดแสงไปที่พวกเขา

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้านั้นเคารพพระองค์

พวกเขายอมรับการสังเกตการณ์ของพระองค์

พวกเขารับใช้พระเจ้าด้วยความปรองดอง

ใช้ชีวิตตามความเป็นจริง ให้คำพยาน

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้านั้นจงรักภักดีต่อพระองค์

เด็ดเดี่ยวในความเชื่อโดยผ่านทางบททดสอบ

พวกเขาปล่อยมือจากอนาคตและชะตากรรม

รักพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ซึ่งทรงเป็นที่รักอย่างสุดหัวใจ

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้านั้น พวกเขานมัสการพระองค์

สรรเสริญความชอบธรรมของพระองค์และความบริสุทธิ์ของพระองค์

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้านั้นครองความจริง

เป็นพยานให้พระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ

พระเจ้าทรงอวยพรบรรดาผู้ที่รักพระองค์

การพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

อยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ

พวกเขาแสวงหาความจริงและได้รับความสว่าง

และความเสื่อมทรามของพวกเขาได้รับการชำระให้สะอาด

พระเจ้าทรงอวยพรบรรดาผู้ที่รักพระองค์

พวกเขาจะมีความสุขอย่างแท้จริง

พวกเขาได้รับความรอดโดยผ่านทางการพิพากษา

พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นชีวิตจริงของพวกเขา

โฉมพระพักตร์ของพระองค์สาดแสง โฉมพระพักตร์ของพระองค์สาดแสงไปที่พวกเขา

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger