MV เพลงคริสเตียน | "พระคริสต์ทรงแสดงให้เห็นสิ่งที่พระวิญญาณเป็น"

วันที่ 18 เดือน 03 ปี 2021

Verse 1

พระเจ้าในร่างมนุษย์รู้แก่นแท้คน

ทรงเผยทุกสิ่งที่ทุกคนทำ

ที่สุดคืออุปนิสัยเสื่อมทรามของคน

และพฤติกรรมกบฎของคน

ทรงไม่ได้อยู่กับคนทางโลก

แต่ทรงรู้ธรรมชาติคนและความเสื่อมทราม

Chorus 1

นี่คือที่ทรงเป็น

แม้ไม่ทรงสัมพันธ์กับโลกนี้

แต่ทรงรู้ทุกกฎที่มีในการสร้างความสัมพันธ์

เพราะทรงเข้าใจมวลมนุษย์

เข้าใจครบในธรรมชาติของมนุษย์

Verse 2

พระองค์ทรงรู้เรื่องการทำงานของพระวิญญาณ

ในวันนี้ อีกทั้งในอดีต

ที่ตามนุษย์ไม่อาจเห็นได้

ที่หูของคนนั้นมิได้ยิน

นี่คือความอัศจรรย์ที่คนไม่อาจเข้าใจ

คือปัญญาที่ไม่ใช่ปรัชญา

Chorus 2

นี่คือที่ทรงเป็น

ทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นจากคน

ที่พระองค์ทรงแสดงออกไม่ใช่แบบคนที่เหนือคน

แต่เป็นธรรมชาติ เนื้อแท้

เป็นพระลักษณะของพระวิญญาณ

Verse 3

พระองค์ไม่ได้เสด็จไปทั่วโลก

แต่ทรงรู้เรื่องราวในโลกทุกอย่าง

ทรงพบผู้คนไร้ซึ่งความรู้ ความเข้าใจ

แต่พระวจนะอยู่เหนือคนยิ่งใหญ่

ทรงอยู่ท่ามกลางคนเขลาไร้ความรู้สึก

ผู้ไม่รู้ถึงวิถีคน การใช้ชีวิต

Bridge

แต่ทรงสามารถขอพวกเขาให้ใช้ชีวิตคนสามัญ

และทรงเผยความต่ำต้อย ของคนเหล่านั้น

Chorus 3

นี่คือที่ทรงเป็น

ทรงสูงส่งกว่าคนมีเลือดเนื้อ

การเปิดโปง การพิพากษาคน มิใช่มาจากประสบการณ์

ทรงรู้และชิงชังคนไม่เชื่อฟัง

จึงทรงเผยความไม่ชอบธรรมของคน

Outro

งานที่ทรงทำนั้นเพื่อจะเปิดเผย

พระอุปนิสัยและสิ่งที่ทรงเป็น

งานเช่นนั้นพระคริสต์ทำได้องค์เดียว

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger