170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง

170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง

หนังสือเล่มนี้แสดงรายการหลักธรรมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบประการเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง และพาดพึงถึงแง่มุมต่างๆ ของการนำความจริงไปปฏิบัติเมื่อเชื่อในพระเจ้า เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเข้าสู่ชีวิตของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร สำหรับทุกบุคคลที่เชื่อในพระเจ้า หากเจ้าต้องการให้พระองค์ทรงรับรองเจ้า เจ้าต้องกลายมาเป็นมีความสามารถที่จะ “นำพาสันติสุขในจิตใจมาสู่พระเจ้า และทำให้พระองค์พึงพอพระทัยในทุกสรรพสิ่ง พูดอีกอย่างก็คือ เจ้าจะต้องมีหลักธรรมในการกระทำต่างๆ ของเจ้า และจะต้องปฏิบัติอย่างประจวบพ้องกับความจริงในการกระทำเหล่านั้น” มีเพียงการนี้เท่านั้นที่เป็นมาตรฐานของการได้รับการช่วยให้รอดและการทำให้เพียบพร้อมในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า

หนังสือเกี่ยวกับการเข้าสู่ชีวิต

ดาวน์โหลด