MV เพลงคริสเตียน | "จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์"

วันที่ 14 เดือน 06 ปี 2020

เนื่องจากเจ้าเชื่อในพระเจ้าเจ้าต้องส่งมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

หากเจ้ามอบถวายและวางหัวใจของเจ้าลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าจนหมดสิ้นแล้วไซร้

ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าจะปฏิเสธพระเจ้าหรือไปจากพระเจ้าในระหว่างกระบวนการถลุง

ด้วยหนทางนี้ สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้า

ก็จะกลายเป็นใกล้ชิดมากขึ้นทุกทีและมีความเหมาะสมมากขึ้นทุกที

และการร่วมสนิทสัมพันธ์ของเจ้ากับพระเจ้าก็จะกลายเป็นถี่ขึ้นเรื่อยๆ

หากเจ้าปฏิบัติในหนทางนี้เสมอแล้วไซร้

เจ้าก็จะใช้เวลาในความสว่างของพระเจ้ามากขึ้น

และใช้เวลาภายใต้การทรงนำของพระวจนะของพระองค์มากขึ้น

จะมีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเจ้ามากยิ่งขึ้นเช่นกัน

และความรู้ของเจ้าก็จะเพิ่มมากขึ้นวันต่อวัน

เมื่อถึงวันที่การทดสอบของพระเจ้าตกมาถึงเจ้าอย่างฉับพลัน

เจ้าจะไม่เพียงสามารถยืนเคียงข้างพระเจ้าได้

แต่ยังจะสามารถเป็นคำพยานต่อพระเจ้าได้ด้วยเช่นกัน ณ เวลานั้น

เจ้าก็จะเป็นเหมือนกับโยบ และเหมือนกับเปโตร

เจ้าก็จะเป็นเหมือนกับโยบ และเหมือนกับเปโตร

ครั้นได้เป็นคำพยานให้กับพระเจ้าแล้วเจ้าก็จะรักพระองค์อย่างแท้จริง

และจะวางชีวิตของเจ้าให้กับพระองค์อย่างเปรมปรีดิ์

เจ้าจะเป็นพยานของพระเจ้า

และเป็นผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรัก

ความรักที่ได้รับประสบการณ์กับกระบวนการถลุงแล้วนั้นแข็งแกร่ง ไม่อ่อนแอ

ไม่ว่าพระองค์ทรงเกณฑ์เจ้าให้เข้าสู่การทดสอบของพระองค์เมื่อใดหรืออย่างไร

เจ้าก็จะสามารถวางความกังวลของเจ้า

เกี่ยวกับการที่เจ้ามีชีวิตอยู่หรือตายลงได้

สามารถละทิ้งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าอย่างเปรมปรีดิ์

และสามารถทนฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าอย่างมีความสุข—

เมื่อเป็นดังนั้น ความรักของเจ้าจะบริสุทธิ์และความเชื่อของเจ้าจะแท้จริง

เมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้นที่เจ้าจะเป็นใครบางคนที่ได้รับความรักจากพระเจ้าอย่างแท้จริง

และที่พระเจ้าได้ทรงทำให้มีความเพียบพร้อมอย่างแท้จริง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger