เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์” เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร”เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร” “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักรเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักร “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยวมิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน "ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า" เพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยวเพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยว เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV)เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV) ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษ "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)"ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)

เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"

ซีรีส์มิวสิกวีดีโอ   1357  

บทนำ

เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"

ในการขยับเดินต่อไปข้างหน้าการพูดคุยถึงพระวจนะของพระเจ้า

ควรเป็นหลักธรรมที่เจ้าใช้พูด

โดยธรรมดาสามัญทั่วไป เมื่อพวกเจ้ามาอยู่รวมกัน

เจ้าควรเข้าร่วมในการสามัคคีธรรมที่เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า

นำพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นเนื้อหาของการมีปฏิสัมพันธ์ของเจ้า

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้ารู้ในพระวจนะเหล่านี้

เกี่ยวกับวิธีการที่เจ้านำพระวจนะเหล่านี้ไปฝึกฝนปฏิบัติ

และวิธีการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจ

ตราบเท่าที่เจ้าสามัคคีธรรมเรื่องพระวจนะของพระเจ้า

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงให้ความกระจ่างแก่เจ้า

การสัมฤทธิ์ผลในโลกแห่งพระวจนะของพระเจ้าจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากมนุษย์

หากเจ้าไม่ได้เข้าสู่เรื่องนี้พระเจ้าจะไม่มีหนทางในการทรงพระราชกิจเลย

หากเจ้าปิดปากของเจ้าและไม่พูดคุยเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค์

พระองค์จะไม่มีหนทางในการให้ความกระจ่างแก่เจ้าเลย

ยามใดก็ตามที่เจ้าไม่ได้ติดพันอยู่กับเรื่องอื่นจงพูดคุยเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า

และไม่ใช่แค่มีส่วนร่วมในการคุยเล่นไร้สาระเท่านั้น!

จงยอมให้ชีวิตของเจ้าเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า

มันไม่สำคัญเลยหากการสามัคคีธรรมของเจ้าเป็นไปอย่างผิวเผิน

หากปราศจากความตื้นเขินก็ไม่สามารถมีความล้ำลึกได้จะต้องมีกระบวนการ

โดยผ่านการฝึกฝนของเจ้า

เจ้าจะเข้าใจการให้ความกระจ่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีต่อตัวเจ้า

และวิธีที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากช่วงเว้นระยะของการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วเจ้าจะเข้าสู่ความเป็นจริงของพระวจนะของพระเจ้า

หลังจากช่วงเว้นระยะของการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วเจ้าจะเข้าสู่ความเป็นจริงของพระวจนะของพระเจ้า

ต่อเมื่อเจ้าได้ปลงใจที่จะร่วมมือแล้วเท่านั้น

เจ้าจึงจะสามารถได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ต่อเมื่อเจ้าได้ปลงใจที่จะร่วมมือแล้วเท่านั้น

เจ้าจึงจะสามารถได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ต่อเมื่อเจ้าได้ปลงใจที่จะร่วมมือแล้วเท่านั้น

เจ้าจึงจะสามารถได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น