พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “ผู้เลี้ยงที่เหมาะสมควรเตรียมตัวให้พร้อมสรรพด้วยสิ่งใดบ้าง” | บทตัดตอน 460

วันที่ 09 เดือน 10 ปี 2021

เจ้าจำเป็นต้องมีความเข้าใจต่อสภาวะทั้งหลายมากมายที่ผู้คนจะเป็นอยู่ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจแก่พวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้ที่ประสานงานในการปรนนิบัติพระเจ้าต้องมีการจับความเข้าใจที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับสภาวะทั้งหลายมากมายที่เกิดขึ้นโดยพระราชกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติแก่ผู้คน หากเจ้าเพียงแค่พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์มากมาย หรือวิธีทั้งหลายในการบรรลุถึงการเข้าสู่เท่านั้น นั่นแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ของเจ้าเป็นประสบการณ์ข้างเดียวมากเกินไป หากไม่รู้จักสภาวะที่แท้จริงของเจ้าและไม่จับความเข้าใจหลักการ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย หากไม่รู้จักหลักการในพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือไม่เข้าใจผลที่สิ่งนั้นนำมา ก็เป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าที่จะหยั่งรู้งานของพวกวิญญาณชั่วร้าย เจ้าต้องเปิดโปงงานของพวกวิญญาณชั่วร้าย รวมทั้งมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ และเจาะทะลุตรงเข้าไปยังหัวใจของประเด็นปัญหา เจ้ายังต้องชี้ให้เห็นการเบี่ยงเบนหลายอย่างในการปฏิบัติของผู้คน และปัญหาที่พวกเขาอาจมีในความเชื่อของพวกเขาต่อพระเจ้าด้วย เพื่อที่พวกเขาอาจจำสิ่งเหล่านั้นได้ อย่างน้อยที่สุด เจ้าต้องไม่ทำให้พวกเขารู้สึกในเชิงลบหรือเฉยเมย อย่างไรก็ดี เจ้าต้องเข้าใจความลำบากยากเย็นทั้งหลายที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับผู้คนส่วนใหญ่ เจ้าต้องไม่ไร้เหตุผล หรือ "พยายามสอนสุกรให้ร้องเพลง" นั่นเป็นพฤติกรรมที่โง่เขลา ในการแก้ไขความลำบากยากเย็นมากมายที่ผู้คนได้รับประสบการณ์นั้น ก่อนอื่นเจ้าต้องจับใจความพลวัตของพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ได้ เจ้าต้องเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจแก่ผู้คนที่แตกต่างกันอย่างไร เจ้าต้องมีความเข้าใจเรื่องความลำบากยากเย็นทั้งหลายที่ผู้คนเผชิญหน้า และเรื่องข้อบกพร่องของพวกเขา และเจ้าต้องเข้าใจทะลุปรุโปร่งถึงประเด็นสำคัญของปัญหา และเข้าถึงแหล่งกำเนิดของมัน โดยไม่มีการเบี่ยงเบนหรือทำความผิดพลาดใดๆ มีเพียงบุคคลประเภทนี้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะประสานงานในการปรนนิบัติพระเจ้า

การที่เจ้าจะมีความสามารถที่จะจับความเข้าใจประเด็นสำคัญหรือมองเห็นสิ่งทั้งหลายมากมายได้อย่างชัดเจนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลของเจ้า ลักษณะที่เจ้าได้รับประสบการณ์คือลักษณะที่เจ้าใช้นำทางผู้อื่นด้วยเช่นกัน หากเจ้าเข้าใจความหมายตามตัวอักษรและคำสอนทั้งหลาย เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะนำทางผู้อื่นให้เข้าใจความหมายตามตัวอักษรและคำสอนทั้งหลาย วิถีที่เจ้าได้รับประสบการณ์กับความเป็นจริงของพระวจนะของพระเจ้า คือวิถีที่เจ้าจะใช้นำทางผู้อื่นบรรลุถึงการเข้าสู่ความเป็นจริงของถ้อยดำรัสของพระเจ้า หากเจ้ามีความสามารถที่จะเข้าใจความจริงทั้งหลายมากมาย และได้รับความรู้ความเข้าใจเชิงลึกอย่างชัดเจนในหลายสิ่งจากพระวจนะของพระเจ้าได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะสามารถนำทางผู้อื่นให้เข้าใจความจริงทั้งหลายมากมายได้ และบรรดาผู้ที่เจ้านำทางก็จะได้รับความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับนิมิตทั้งหลายเช่นกัน หากเจ้ามุ่งเน้นไปที่การจับความเข้าใจความรู้สึกเหนือธรรมชาติทั้งหลาย เช่นนั้นแล้ว บรรดาผู้ที่เจ้านำทางก็จะทำอย่างเดียวกัน หากเจ้าละเลยการปฏิบัติ แต่กลับให้ความสำคัญกับการหารือ เช่นนั้นแล้ว บรรดาผู้ที่เจ้านำทางก็จะมุ่งเน้นไปที่การหารือด้วยเช่นกัน โดยไม่มีการปฏิบัติเลย หรือการบรรลุถึงการเปลี่ยนสภาพใดๆ ในอุปนิสัยของพวกเขา พวกเขาจะเพียงแค่กระตือรือร้นอย่างผิวเผิน โดยไม่ได้ใส่ความจริงใดๆ ลงไปในการปฏิบัติเลย ผู้คนทุกคนจัดหาให้ผู้อื่นด้วยสิ่งที่พวกเขาเองมี ประเภทบุคคลที่ใครบางคนเป็นนั้นกำหนดพิจารณาเส้นทางที่พวกเขาจะใช้นำทางผู้อื่นไป เช่นเดียวกับประเภทผู้คนที่พวกเขานำทาง เพื่อให้เหมาะสมกับการทรงใช้งานของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้น เจ้าต้องไม่เพียงแค่มีความทะเยอทะยาน แต่เจ้าจำเป็นต้องมีความรู้แจ้งจากพระเจ้า มีการทรงนำจากพระวจนะของพระองค์ มีประสบการณ์ของการได้รับการจัดการโดยพระองค์ และมีกระบวนการถลุงของพระวจนะของพระองค์อย่างมากมายด้วยเช่นกัน ด้วยการนี้เป็นพื้นฐาน ในเวลาธรรมดาทั้งหลายนั้น พวกเจ้าควรให้ความสนใจต่อการสังเกต ความคิด การใคร่ครวญ และบทสรุปทั้งหลายของพวกเจ้า และมีส่วนร่วมในการซึมซับหรือการกำจัดอย่างสอดคล้องกัน ทั้งหมดเหล่านี้คือหนทางสำหรับการเข้าสู่ความเป็นจริงของพวกเจ้า และแต่ละอย่างในสิ่งเหล่านี้จะขาดเสียไม่ได้ นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ หากเจ้าเข้าสู่วิธีการนี้ที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ เจ้าจะสามารถมีโอกาสเหมาะที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้ทุกวัน และเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเจ้าจะรุนแรงหรือเอื้ออำนวยหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าเจ้าจะถูกทดสอบหรือถูกทดลองหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าเจ้าจะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าเจ้าจะกำลังใช้ชีวิตอยู่ในฐานะบุคคล หรือในฐานะส่วนหนึ่งของส่วนรวมหรือไม่ก็ตาม เจ้าจะพบโอกาสเหมาะที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าอยู่เสมอ โดยไม่เคยพลาดโอกาสเหมาะเหล่านั้นเลยแม้สักครั้งเดียว เจ้าจะสามารถค้นพบโอกาสเหมาะเหล่านั้นได้ทั้งหมด—และในหนทางนี้ เจ้าจะได้พบความลับสู่การได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger