ชุดคำเทศนา: เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงกลับมาพระองค์จะยังทรงถูกเรียกว่าพระเยซูไหม?

วันที่ 18 เดือน 01 ปี 2022

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระผู้ช่วยให้รอดได้เสด็จมาเพื่อแสดงความจริง ทรงปรากฏและทรงพระราชกิจเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอดโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่หนังสือ พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ถูกนำเข้าสู่โลกออนไลน์ ผู้คนจากทั่วโลกได้เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นความจริงและได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเขาแน่ใจว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมาและยอมรับพระองค์อย่างชื่นบานยินดี พวกเขากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน ชื่นชมการให้น้ำและการเลี้ยงดูจากพระวจนะของพระเจ้า ความเชื่อของพวกเขาเติบโตและพวกเขาเร่งเผยแผ่พระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ อย่างไรก็ตาม บางคนเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงดูเหมือนคนธรรมดา ไม่ทรงมีพระนามว่าพระเยซู และพระนามของพระองค์ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ และไม่ได้ทรงปรากฏในกายวิญญาณของพระเยซู ดังนั้นพวกเขาจึงไม่รับรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา ผลก็คือ พวกเขายังไม่ได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และตกอยู่ในความวิบัติ ช่างน่าสงสารอย่างยิ่ง! เช่นนั้น เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงกลับมา พระองค์จะยังมีพระนามว่าพระเยซูไหม? แสวงหาความจริงและหาคำตอบร่วมกันได้ในการแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงตอนนี้

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger