พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียนพระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียน "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี"  เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์" คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม”  | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย)คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม” | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย) "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 “ความโหยหา” เมื่อพระเจ้ากลับมาในยุคสุดท้ายจะทรงรับผู้เชื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไร“ความโหยหา” เมื่อพระเจ้ากลับมาในยุคสุดท้ายจะทรงรับผู้เชื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไร

สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   803  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ

https://th.godfootsteps.org/video-category/gospel-movies.html

การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์: ประวัติศาสตร์การเกิดและเติบโตของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เมื่อ 2,000 ปีก่อน องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า "จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว" (มัทธิว 4:17) (© THSV) และทรงสัญญาไว้ว่า "เราจะมาในเร็วๆ นี้" (วิวรณ์ 22:7) (© THSV) ผ่าน 2,000 ปีแห่งการหวัง และผ่าน 2,000 ปีแห่งการรอคอย […] คริสตชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ตั้งตารอการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าอย่างใจจดใจจ่อ มวลมนุษย์ทั้งหมดโหยหาการเสด็จมาถึงของพระผู้ช่วยให้รอดและนำไปสู่ความรอดอันครบบริบูรณ์ของมนุษยชาติ ในยามที่โลกอยู่ในความมืดมิดที่สุด ยามที่กองกำลังชั่วของซาตานได้อยู่ในความโหดร้ายและป่าเถื่อนที่สุดของพวกมันในการต่อต้านพระเจ้านั่นเอง รุ่งอรุณก็ได้ทอแสงขึ้นทางทิศตะวันออก—ในจีน ในปีค.ศ. 1991 ปีซึ่งเหนือธรรมดานั้น บุตรมนุษย์ผู้ทรงจุติมา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงปรากฏในคริสตจักรบ้านต่างๆ เพื่อทรงแสดงความจริงและทรงพระราชกิจ พระองค์ได้ทรงเริ่มดำเนินพระราชกิจแห่งการพิพากษาที่นั่นโดยเริ่มที่พระนิเวศของพระเจ้า

โดยเบื้องต้นแล้ว สารคดีนี้บรรยายภาพประวัติศาสตร์อันแท้จริงของการที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์ฤทธิ์ได้ทรงปรากฏท่ามกลางคริสตจักรบ้านทั้งหลายและได้ทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์และดำรัสพระวจนะของพระองค์ เมื่อบรรดาผู้ที่ได้รับการเลือกสรรได้ร่วมแบ่งปันในพระวจนะปัจจุบันเหล่านี้ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พวกเขาจึงค่อยๆ มาเข้าใจความจริง ได้รับเส้นทางสู่การปฏิบัติ และชื่นชมความผาสุกและอิสรภาพที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพามาสู่มวลมนุษย์"

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น