สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"

วันที่ 27 เดือน 04 ปี 2020

เมื่อ 2,000 ปีก่อน องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า "จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว" (มัทธิว 4:17) (© THSV) และทรงสัญญาไว้ว่า "เราจะมาในเร็วๆ นี้" (วิวรณ์ 22:7) (© THSV) ผ่าน 2,000 ปีแห่งการหวัง และผ่าน 2,000 ปีแห่งการรอคอย… คริสตชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้ตั้งตารอการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าอย่างใจจดใจจ่อ มวลมนุษย์ทั้งหมดโหยหาการเสด็จมาถึงของพระผู้ช่วยให้รอดและนำไปสู่ความรอดอันครบบริบูรณ์ของมนุษยชาติ ในยามที่โลกอยู่ในความมืดมิดที่สุด ยามที่กองกำลังชั่วของซาตานได้อยู่ในความโหดร้ายและป่าเถื่อนที่สุดของพวกมันในการต่อต้านพระเจ้านั่นเอง รุ่งอรุณก็ได้ทอแสงขึ้นทางทิศตะวันออก—ในจีน ในปีค.ศ. 1991 ปีซึ่งเหนือธรรมดานั้น บุตรมนุษย์ผู้ทรงจุติมา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงปรากฏในคริสตจักรบ้านต่างๆ เพื่อทรงแสดงความจริงและทรงพระราชกิจ พระองค์ได้ทรงเริ่มดำเนินพระราชกิจแห่งการพิพากษาที่นั่นโดยเริ่มที่พระนิเวศของพระเจ้า

โดยเบื้องต้นแล้ว สารคดีนี้บรรยายภาพประวัติศาสตร์อันแท้จริงของการที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์ฤทธิ์ได้ทรงปรากฏท่ามกลางคริสตจักรบ้านทั้งหลายและได้ทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์และดำรัสพระวจนะของพระองค์ เมื่อบรรดาผู้ที่ได้รับการเลือกสรรได้ร่วมแบ่งปันในพระวจนะปัจจุบันเหล่านี้ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พวกเขาจึงค่อยๆ มาเข้าใจความจริง ได้รับเส้นทางสู่การปฏิบัติ และชื่นชมความผาสุกและอิสรภาพที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพามาสู่มวลมนุษย์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger