เพลงคริสเตียน | "ความปรารถนาเดียวของพระเจ้า"

วันที่ 09 เดือน 06 ปี 2021

Verse 1

พระสิริของพระยาห์เวห์ การไถ่ของพระเยซู

ทุกกิจการพระเจ้าวันนี้ คือที่พวกเจ้าเห็นวันนี้

พวกเจ้าได้ยินวจนะพระวิญญาณ

รู้ถึงพระปัญญา ความน่าอัศจรรย์

รู้ถึงพระอุปนิสัยของพระองค์

ได้รู้แผนการบริหารจัดการ

Chorus

พวกเจ้านั้นเกิดในยุคสุดท้าย

แต่ไม่เพียงเข้าใจสิ่งที่เป็นวันวาน

ยังได้ประสบการณ์สิ่งปัจจุบัน

ที่พระเจ้าทรงทำโดยพระองค์เอง

พระองค์ทรงเรียกร้องสมเหตุผล

เพราะพระองค์ประทานไว้มาก

พวกเจ้าเห็นหลายสิ่งจากพระองค์

เป็นพยานให้พระเจ้าต่อธรรมิกชนทุกยุค

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

Verse 2

สิ่งที่พวกเจ้าเห็นไม่ใช่เพียง

พระเจ้าที่ทรงรัก แต่ทรงความชอบธรรม

ได้เห็นราชกิจอันอัศจรรย์

รู้ถึงพระพิโรธ พระบารมี

พวกเจ้ายังได้รู้ว่าพระเจ้านั้น

ทรงเคยพิโรธรุนแรงต่อบรรดาชาวอิสราเอล

อย่างที่วันนี้พวกเจ้าได้เจอ

Chorus

พวกเจ้านั้นเกิดในยุคสุดท้าย

แต่ไม่เพียงเข้าใจสิ่งที่เป็นวันวาน

ยังได้ประสบการณ์สิ่งปัจจุบัน

ที่พระเจ้าทรงทำโดยพระองค์เอง

พระองค์ทรงเรียกร้องสมเหตุผล

เพราะพระองค์ประทานไว้มาก

พวกเจ้าเห็นหลายสิ่งจากพระองค์

เป็นพยานให้พระเจ้าต่อธรรมิกชนทุกยุค

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

Verse 3

พวกเจ้าเข้าใจความล้ำลึกพระเจ้า

ยิ่งกว่าอิสยาห์กับยอห์น

รู้ความทรงน่ารักมากกว่าธรรมิกชนเคยรู้

พวกเจ้าไม่เพียงได้รับหนทาง

ความจริง ชนม์ชีพพระเจ้า

แต่ยังได้รับนิมิต

และวิวรณ์ยิ่งใหญ่กว่าที่ยอห์นได้รับ

Chorus

พวกเจ้านั้นเกิดในยุคสุดท้าย

แต่ไม่เพียงเข้าใจสิ่งที่เป็นวันวาน

ยังได้ประสบการณ์สิ่งปัจจุบัน

ที่พระเจ้าทรงทำโดยพระองค์เอง

พระองค์ทรงเรียกร้องสมเหตุผล

เพราะพระองค์ประทานไว้มาก

พวกเจ้าเห็นหลายสิ่งจากพระองค์

เป็นพยานให้พระเจ้าต่อธรรมิกชนทุกยุค

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

Bridge

พวกเจ้าเข้าใจความล้ำลึกมากกว่า

ได้เห็นโฉมพระพักตร์ที่แท้จริง

พวกเจ้าได้รับการพิพากษามากกว่า

รู้ความชอบธรรมของพระองค์มากกว่า

Chorus

พวกเจ้านั้นเกิดในยุคสุดท้าย

แต่ไม่เพียงเข้าใจสิ่งที่เป็นวันวาน

ยังได้ประสบการณ์สิ่งปัจจุบัน

ที่พระเจ้าทรงทำโดยพระองค์เอง

พระองค์ทรงเรียกร้องสมเหตุผล

เพราะพระองค์ประทานไว้มาก

พวกเจ้าเห็นหลายสิ่งจากพระองค์

เป็นพยานให้พระเจ้าต่อธรรมิกชนทุกยุค

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก