เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์”เพลงสรรเสริญนมัสการ | “จงมอบหัวใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหากเจ้าเชื่อในพระองค์” เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร”เพลงพระกิตติคุณ | “พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร” “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือผู้ช่วยเราให้รอด” ขอบคุณสำหรับความรักของพระเจ้า | เพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักรเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | “สรรเสริญชีวิตใหม่” เพลงสรรเสริญคริสตจักร “ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน“ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อในพระเจ้า” | เพลงนมัสการคริสเตียน "จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ มิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยวมิวสิควิดีโอเพลงนมัสการ |“ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!”| เอ็มวีการร้องเดี่ยว “ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน“ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะเสาะแสวงเพื่อรักพระเจ้า” เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน "ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร"ฉันปรารถนาจะได้อยู่กับพระเจ้าทุกวัน" | เพลงสรรเสริญขับร้องประสานเสียงของคริสตจักร เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า"เพลงชีวิตคริสเตียน |"จงเติมชีวิตของเจ้าด้วยพระวจนะของพระเจ้า" เพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยวเพลงคริสเตียน |"พระเจ้าได้ทรงลิขิตเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว"| เอ็มวีการร้องเดี่ยว เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV)เพลงนมัสการร่าเริงสดใส 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้" (MV) ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า | "บทเพลงแห่งความรักอันแสนหวาน" | MV นมัสการภาษาอังกฤษ "ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)"ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำคัญฉันใด" | เพลงนมัสการดลใจ (เพลงเกาหลี + ซับไทย)

"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ

ซีรีส์มิวสิกวีดีโอ   881  

บทนำ

"จงตีฝ่ามโนคติที่หลงผิดของเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า" เพลงนมัสการ

ไม่ว่าเจ้าจะมีเชื้อชาติใด

เจ้าควรก้าวออกมา

อยู่เหนือตัวเจ้าเองและผู้ที่เจ้าเป็น

เจ้าควรก้าวออกมา

จงออกนอกเขตแดนของเจ้า และมองดูพระราชกิจของพระเจ้า

จากมุมมองของสิ่งที่ทรงสร้าง

วิธีนี้เจ้าจะไม่วางข้อจำกัดต่างๆ

บนรอยพระบาทของพระเจ้า

จงตีฝ่า จงตีฝ่า

ความคิดเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของเจ้า

เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

จงตีฝ่า เพื่อที่เจ้าจะไม่ถูกจำกัดขอบเขต

ด้วยแนวคิดของตัวเจ้าเอง

เพื่่อที่เจ้าจะสามารถต้อนรับ

การทรงปรากฏของพระเจ้า

มิเช่นนั้น เจ้าจะยังอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร์

และไม่มีวันได้รับการรับรองจากพระเจ้า

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

ทุกวันนี้ หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องโง่เขลา—

การทรงปรากฏของพระเจ้า

ในบางชนชาติหรือบางผู้คน

การทรงปรากฏของพระเจ้าที่นั่น

ความหมายของพระราชกิจของพระเจ้าช่างลุ่มลึกยิ่ง

และการทรงปรากฏของพระเจ้าช่างสำคัญยิ่ง!

มโนคติที่หลงผิดและความคิดของผู้คน

อาจสามารถวัดได้อย่างไร?

จงตีฝ่า จงตีฝ่า

ความคิดเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของเจ้า

เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

จงตีฝ่า เพื่อที่เจ้าจะไม่ถูกจำกัดขอบเขต

ด้วยแนวคิดของตัวเจ้าเอง

เพื่่อที่เจ้าจะสามารถต้อนรับ

การทรงปรากฏของพระเจ้า

มิเช่นนั้น เจ้าจะยังอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร์

และไม่มีวันได้รับการรับรองจากพระเจ้า

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์

มิได้ทรงเป็นของชนชาติใด

พระองค์ทรงพระราชกิจตามที่วางแผน โดยไม่ทรงถูกจำกัด

จากรูปสัณฐานหรือชนชาติใด

บางทีเจ้าอาจไม่เคยจินตนาการถึงรูปสัณฐานนี้มาก่อน

หรือท่าทีของเจ้าต่อสิ่งนี้คือการไม่ยอมรับ

หรือบางทีในที่ที่พระเจ้าทรงปรากฏ

ผู้คนตรงนั้นคือผู้ที่ถูกปฏิเสธมากที่สุดบนแผ่นดินโลก

กระนั้นพระเจ้าก็ทรงมีพระปรีชาญาณของพระองค์

ด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่และความจริง และโดยพระอุปนิสัยของพระองค์

พระองค์ทรงได้รับผู้คนกลุ่มหนึ่ง

ผู้ที่มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

และผู้กลุ่มหนึ่งที่พระองค์จะทรงทำให้ครบบริบูรณ์

ผู้ที่ได้ถูกพิชิตชัย ผู้ที่ได้ทนฝ่า

"ลักษณะทั้งหมดของการทดสอบ

และความทุกข์ลำบากต่างๆ"

และสามารถติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุดจริง ๆ ได้

จงตีฝ่า จงตีฝ่า

ความคิดเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของเจ้า

เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

จงตีฝ่า เพื่อที่เจ้าจะไม่ถูกจำกัดขอบเขต

ด้วยแนวคิดของตัวเจ้าเอง

เพื่่อที่เจ้าจะสามารถต้อนรับ

การทรงปรากฏของพระเจ้า

มิเช่นนั้น เจ้าจะยังอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันดร์

และไม่มีวันได้รับการรับรองจากพระเจ้า

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

จงแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น