เพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการเพลงสรรเสริญพระเจ้า | “ช่างดีเยี่ยมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จมาแล้ว!” เต้นนมัสการ เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipersเพลงนมัสการภาษาอังกฤษ | "สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รวมเป็นใจเดียว" True Worshipers ปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้าปิติยินดีในการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู "ความสุขในดินแดนอันดีแห่งคานาอัน" เพลงสรรเสริญพระเจ้า เรื่องจริงของการประกาศของคริสเตียนในจีน | "หนทางขรุขระแห่งพระกิตติคุณ" | การเต้นรำของคริสเตียนเรื่องจริงของการประกาศของคริสเตียนในจีน | "หนทางขรุขระแห่งพระกิตติคุณ" | การเต้นรำของคริสเตียน เพลงนมัสการ 2020 | "พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดียเพลงนมัสการ 2020 | "พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดีย เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ | "พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ"เพลงคริสเตียน | สรรเสริญการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ | "พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ" เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น"เพลงนมัสการ | "อาณาจักรของพระคริสต์คือบ้านที่อบอุ่น" เพลงนมัสการพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร”| ประชากรของพระเจ้าร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพลงนมัสการพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร”| ประชากรของพระเจ้าร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้า

เพลงนมัสการพระเจ้า |“สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร”| ประชากรของพระเจ้าร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้า

วิดีโอเต้นรำและขับร้อง   2105  

บทนำ

เพลงนมัสการพระเจ้า | “ สรรเสริญสำหรับชีวิตใหม่ในอาณาจักร ” | ประชากรของพระเจ้าร้องรำทำเพลงสรรเสริญพระเจ้า

พวกเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า และกลับคืนสู่พระนิเวศน์ของพระองค์

ในชุมนุมเรากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า เรากำลังเข้าร่วมงานเลี้ยงใหญ่

พวกเราบอกลาความเศร้าโศกและความพัวพันยุ่งเหยิง ของพวกเรา เรากำลังดำเนินชีวิตใหม่

พระวจนะของพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกวัน พวกเราชื่นชอบ ยินดีนักในพระวจนะเหล่านั้น

การเปิดใจของพวกเราในสามัคคีธรรมบนความจริง หัวใจของพวกเราสดใสเหลือเกิน

เราใคร่ครวญพินิจพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้ความกระจ่างแก่เรา

เราถูกขจัดสิ่งกางกั้นและอคติทิ้งไป พวกเรามีชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้า

พวกเราเข้าใจความจริงและเป็นไท หัวใจของพวกเราหวานปานน้ำผึ้ง

พวกเรารักในกันและกันไม่มีระยะห่างระหว่างพวกเรา

พวกเราเข้าใจพระทัยของพระเจ้า พวกเราไม่คิดลบอีกต่อไป

เมื่อดำเนินชีวิตภายในพระวจนะของพระเจ้า พวกเราเห็นความดีงามของพระองค์

พวกเราได้เดินบนทางสว่างแห่งชีวิต ทั้งหมดนี้คือการทรงนำของพระเจ้า

พวกเราร้องเพลงสรรเสริญของพวกเราแด่พระเจ้า ออกมาดังๆพวกเราเต้นรำและพวกเราเต้นรำ

พวกเราสรรเสริญชีวิตใหม่ของพวกเราในอาณาจักร หัวใจของพวกเรามีความสุขอย่างแท้จริง

พระเจ้านี่เองคือผู้ทรงช่วยพวกเราให้รอด พวกเราได้เป็นประชาชนของพระเจ้า

การถูกยกชูอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ของพระเจ้า คือความยินดีหาใดเทียบเคียง

พระวจนะของพระเจ้าล้ำค่ายิ่ง ทั้งหมดล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น

เมื่อพวกเรายอมรับการตัดสินของพระวจนะของพระเจ้า

ความเสื่อมทรามของเราก็ได้รับการ ตีแผ่ออกมาอย่างเต็มที่

ด้วยอุปนิสัยที่เย่อหยิ่ง พวกเราย่อมไร้ซึ่งเหตุผลจริงๆ

พระวจนะของพระเจ้าปรับแต่งและจัดการแก้ไขพวกเรา ทำให้พวกเราได้รู้จักตัวเอง

พวกเราสะท้อนย้อนคิด ทำความเข้าใจตนเอง และกลับตัวกลับใจอย่างแท้จริง

โดยการตัดสินและการตีสอน ความเสื่อมทรามของพวกเรา ก็ได้รับการชำระ

พวกเราละทิ้งอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของพวกเรา พวกเรากลายเป็นคนใหม่

พวกเราสามารถทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเป็นที่ยอมรับได้ เพื่อตอบแทนความรักของพระเจ้า

พวกเราแต่ละคนทำในส่วนของพวกเรา พวกเราอุทิศตนแด่พระเจ้า

เรายืนหยัดมั่นคงในคำพยานเพื่อทำพระประสงค์ ของพระเจ้าให้บรรลุ

พวกเราแต่ละคนเปล่งแสงของตนออกมา ประกายแสงของตัวพวกเราเอง เพื่อประกาศและเป็นพยานเรื่องพระเจ้า

ความรักที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า คือความสุขและความหอมหวาน

พวกเราร้องเพลงสรรเสริญของพวกเราแด่พระเจ้าออกมาดังๆ พวกเราเต้นรำและพวกเราเต้นรำ

พวกเราสรรเสริญชีวิตใหม่ของพวกเราในอาณาจักร หัวใจของพวกเรามีความสุขอย่างแท้จริง

พระเจ้านี่เองคือผู้ทรงช่วยพวกเราให้รอด พวกเราได้เป็นประชาชนของพระเจ้า

การถูกยกชูอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ของพระเจ้า คือความยินดีหาใดเทียบเคียง

พวกเราร่วมใจและร่วมมือเพื่อเป็นพยานต่อพระเจ้า

พวกเราเผยแพร่พระกิตติคุณแห่งอาณาจักร ไม่เคยหวาดกลัวความยากลำบากและความเหนื่อยล้า

ในความทุกข์ยากลำบากและการทดสอบ พวกเราอธิษฐาน ต่อพระเจ้าและวางใจพึ่งพาในพระองค์

หนทางขรุขระและรกร้าง แต่พระเจ้าทรงเปิดเส้นทางหนึ่งขึ้นมา

เมื่อเข้าใจความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า หัวใจของพวกเราก็ได้รับความแข็งแกร่ง

พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจพวกเรา พวกเราจึงรุดหน้าต่อเรื่อยไป

เคียงข้างกัน มือจับมือ พวกเราเป็นพยานเพื่อพระเจ้า พวกเราถวายตัวเราแด่พระองค์ทั้งกายและใจ

ไม่ว่าความทุกข์ทรมานของพวกเราจะมากมายเพียงใด พวกเรานั้นยิ่งกว่าเต็มใจ

โดยการทรงนำของพระวจนะของพระเจ้า พวกเรามีชัยเหนือซาตาน

พวกเรารักพระเจ้าอย่างแท้จริง พวกเราไม่เคยเสียใจ

พวกเราได้ตีจากพญานาคสีแดงใหญ่มาแล้วอย่างสมบูรณ์ พวกเราคือทหารผู้มีชัย

พวกเราเป็นพยานบนเส้นทางแห่งความรักเพื่อพระเจ้า พวกเราไม่มีวันจะล่าถอย

พวกเราร้องเพลงสรรเสริญของพวกเราแด่พระเจ้าออกมาดังๆ พวกเราเต้นรำและพวกเราเต้นรำ

พวกเราสรรเสริญชีวิตใหม่ของพวกเราในอาณาจักร หัวใจของพวกเรามีความสุขอย่างแท้จริง

พระเจ้านี่เองคือผู้ทรงช่วยพวกเราให้รอด พวกเราได้เป็นประชาชนของพระเจ้า

การถูกยกชูอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ของพระเจ้า คือความยินดีหาใดเทียบเคียง

พวกเราร้องเพลงสรรเสริญของพวกเราแด่พระเจ้าออกมาดังๆ พวกเราเต้นรำและพวกเราเต้นรำ

พวกเราสรรเสริญชีวิตใหม่ของพวกเราในอาณาจักร หัวใจของพวกเรามีความสุขอย่างแท้จริง

พระเจ้านี่เองคือผู้ทรงช่วยพวกเราให้รอด พวกเราได้เป็นประชาชนของพระเจ้า

การถูกยกชูอยู่เฉพาะพระบัลลังก์ของพระเจ้า คือความยินดีหาใดเทียบเคียง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องเพลงใหม่ ๆ

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น