พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

— พระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงคริสตจักรทั้งหลาย

  • 1
  • 2
  • 3

ภาคที่สาม

พระดำรัสของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—หนทางสู่การรู้จักพระเจ้า

1การรู้จักพระเจ้าคือเส้นทางสู่การยำเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่ว
2วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล
3พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1
4พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2
5พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3
6พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 1
7พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2
8พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3
9พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 4
10พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 6
11พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 8
12พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 9
13พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 10
  • 1
  • 2
  • 3