พระสัญญาต่อบรรดาผู้ซึ่งได้รับการทรงปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ

อะไรคือเส้นทางที่พระเจ้าใช้ในการปรับปรุงมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ เส้นทางนั้น รวมมุมมองด้านใดเข้าไว้บ้าง เจ้าเต็มใจที่จะได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้าหรือไม่ เจ้าเต็มใจที่จะยอมรับการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์หรือไม่ เจ้ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ หากเจ้าไม่มีความรู้ที่จะพูดถึง เช่นนั้นนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้ว ว่าเจ้ายังคงไม่รู้จักพระราชกิจของพระเจ้า ว่าเจ้ายังไม่ได้รับการทำให้รู้แจ้งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่อย่างใดเลย มันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้คนเช่นนั้นจะได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ พวกเขาจะได้รับพระคุณเพียงปริมาณเล็กน้อยที่พอจะสุขสำราญได้ในเวลาสั้น ๆ และมันจะไม่ยืนยาว ผู้คนไม่สามารถได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้า หากพวกเขามัวแต่สุขสำราญไปกับพระคุณของพระองค์ บางคนรู้สึกพึงพอใจเมื่อเนื้อหนังของพวกเขามีสันติสุขและความสุขสำราญ เมื่อชีวิตของพวกเขาเป็นไปอย่างง่ายดายและปราศจากความทุกข์ร้อนหรือโชคร้าย เมื่อพวกเขาทั้งครอบครัวมีชีวิตอยู่ในความปรองดอง ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง หรือกรณีพิพาท—และพวกเขาอาจถึงขั้นเชื่อว่า นี่คือพระพรของพระเจ้า ในความเป็นจริง มันเป็นแค่พระคุณของพระเจ้า พวกเจ้าจะต้องไม่พึงพอใจไปกับการแค่ได้สุขสำราญไปกับพระคุณของพระเจ้า ความคิดเช่นนั้นช่างไร้ความละเอียดอ่อนเหลือเกิน ต่อให้เจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน และอธิษฐานทุกวัน และจิตวิญญาณของเจ้ารู้สึกสุขสำราญอย่างใหญ่หลวง และมีสันติสุขเป็นพิเศษ หากสุดท้ายแล้ว เจ้าก็ยังไม่มีอะไรจะพูดถึงความรู้ของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์ และไม่ได้ผ่านประสบการณ์อะไรมาเลย และไม่สำคัญว่า เจ้าจะได้กินและดื่มพระวจนะของพระเจ้ามากสักเท่าไร หากความรู้สึกทั้งมวลของเจ้าคือสันติสุขและความสุขสำราญทางจิตวิญญาณ และรู้สึกว่าพระวจนะของพระเจ้าหวานหูเหนือใดเทียม ราวกับว่าเจ้าสุขสำราญเท่าใดก็ไม่อาจเพียงพอ แต่เจ้าไม่มีประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติแม้แต่น้อยต่อพระวจนะของพระเจ้า และปราศจากความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระองค์อย่างสิ้นเชิง เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะสามารถได้รับอะไรจากความเชื่อเช่นนั้นในพระเจ้า ? หากเจ้าไม่สามารถใช้ชีวิตไปตามแก่นสารแห่งพระวจนะของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว การกินและการดื่มพระวจนะเหล่านี้ของเจ้า และคำอธิษฐานของเจ้าก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากความเชื่อทางศาสนา ผู้คนเหล่านั้นไม่สามารถได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้าและไม่สามารถได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า ผู้คนซึ่งได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าคือผู้คนที่แสวงหาความจริง สิ่งที่พระเจ้าทรงรับไว้ไม่ใช่เนื้อหนังของมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของเขา แต่เป็นส่วนซึ่งอยู่ภายในตัวเขาที่เป็นของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงปรับปรุงมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ พระองค์มิได้ทรงปรับปรุงเนื้อหนังของพวกเขาให้สมบูรณ์แบบ แต่เป็นหัวใจของพวกเขา เพื่อช่วยให้หัวใจของพวกเขาได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า ซึ่งกล่าวได้ว่า โดยสาระสำคัญแล้ว การปรับปรุงมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบของพระเจ้าก็คือการปรับปรุงหัวใจของมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ เพื่อที่หัวใจดวงนี้จะหันมาหาพระเจ้า และเพื่อที่มันจะรักพระองค์

เนื้อหนังของมนุษย์เป็นเลือดเนื้อ มันไม่มีจุดประสงค์ใดที่พระเจ้าจะทรงรับเนื้อหนังของมนุษย์ไว้ เพราะเนื้อหนังของมนุษย์นั้นเป็นบางสิ่งซึ่งมีการเสื่อมสลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่สามารถได้รับมรดกหรือพระพรของพระองค์ หากเนื้อหนังของมนุษย์ได้ถูกทรงรับไว้ และมีเพียงแค่เนื้อหนังของมนุษย์เท่านั้นที่อยู่ในกระแสทางเดินนี้ เช่นนั้น ต่อให้มนุษย์ขึ้นชื่อว่าอยู่ในกระแสนี้ หัวใจของเขาก็เป็นของซาตาน ในกรณีที่เป็นเช่นนั้น ไม่เพียงแต่ผู้คนจะไม่สามารถกลายมาเป็นการสำแดงของพระเจ้าได้ แต่พวกเขาจะกลับกลายมาเป็นภาระของพระองค์เช่นกัน และดังนั้น การทรงเลือกผู้คนของพระเจ้าก็จะกลายเป็นไร้ความหมาย บรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงตั้งใจที่จะทรงปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบทุกคนจะได้รับพระพรของพระองค์และมรดกของพระองค์ นั่นก็คือ พวกเขารับเอาสิ่งที่พระเจ้าทรงมี และดังนั้น มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่พวกเขามีอยู่ภายใน พวกเขาจะมีพระวจนะทั้งมวลของพระองค์กอปรกันขึ้นเป็นพวกเขา พระเจ้าจะทรงเป็นอะไรก็ตาม พวกเจ้าก็สามารถจะรับมันเข้าไปได้ทั้งหมดในสภาพนั้นอย่างไม่ผิดเพี้ยน และด้วยเหตุนั้นจึงใช้ชีวิตไปตามความจริง นี่คือบุคคลประเภทที่ได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้า และเป็นผู้ซึ่งได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า มีเพียงคนบางคนซึ่งเป็นเช่นนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์เหมาะสมที่จะได้รับพระพรซึ่งพระเจ้าทรงประทาน

1. การได้รับความรักทั้งมวลของพระเจ้า

2. การกระทำอันสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

3. การได้รับการทรงนำทางของพระเจ้า การมีชีวิตอยู่ในแสงแห่งพระเจ้า และการได้รับความรู้แจ้งของพระเจ้า

4. การใช้ชีวิตบนโลกในภาพลักษณ์ที่พระเจ้าทรงรัก การรักพระเจ้าอย่างแท้จริงเฉกเช่นที่เปโตรได้ทำ ถูกตรึงกางเขนเพื่อพระเจ้า และคู่ควรที่จะตายเพื่อตอบแทนความรักของพระเจ้า การมีสง่าราศีเดียวกันกับเปโตร

5. การได้รับความรัก ความเคารพ และความชื่นชมจากทุกคนบนโลก

6. การพิชิตทุกแง่มุมของพันธนาการแห่งความตายและแดนคนตาย การไม่ให้โอกาสซาตานได้ทำงานของมัน การถูกพระเจ้าทรงครอบครอง การมีชีวิตอยู่ภายในจิตวิญญาณที่สดชื่นและมีชีวิตชีวา และการไม่เหนื่อยล้าร่วงโรย

7. การมีความรู้สึกอิ่มเอมใจและความตื่นเต้นเกินกว่าจะพรรณนาทุกเวลาตลอดชีวิต ราวกับผู้ที่ได้มองดูการมาถึงของวันแห่งพระสิริของพระเจ้า

8. การได้รับสง่าราศีไปพร้อมกันกับพระเจ้า และได้รับโฉมหน้าซึ่งคล้ายคลึงกับเหล่าวิสุทธิชนผู้เป็นที่รักของพระเจ้า

9. การได้กลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรักบนโลก ซึ่งก็คือ บุตรผู้เป็นที่รักคนหนึ่งของพระเจ้า

10. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการขึ้นไปพร้อมกับพระเจ้าสู่สวรรค์ชั้นที่สาม และการอยู่เหนือเนื้อหนัง

มีเพียงผู้คนที่สามารถสืบทอดพระพรของพระเจ้าเท่านั้นที่จะได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบและถูกทรงรับไว้โดยพระเจ้า ณ เพลานี้ เจ้าได้รับอะไรบ้างหรือยัง ? พระเจ้าได้ทรงปรับปรุงเจ้าให้สมบูรณ์แบบไปถึงขั้นไหนแล้ว ? พระเจ้าไม่ได้ทรงปรับปรุงมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบโดยการสุ่ม การปรับปรุงมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบของพระองค์นั้นมีเงื่อนไข และมีผลลัพธ์ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน มันมิใช่เป็นดังที่มนุษย์จินตนาการว่า ตราบที่เขามีความเชื่อในพระเจ้าแล้ว เขาจะสามารถได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบและได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า และเขาจะสามารถได้รับพระพรและมรดกของพระเจ้าบนโลก สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นยากเย็นเหลือเกินนัก—ไม่ต้องพูดอะไรถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผู้คนด้วย ในเวลานี้ สิ่งที่พวกเจ้าควรแสวงหาเป็นสำคัญก็คือ การได้รับการทรงปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง และได้รับการทรงปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้าผ่านผู้คน เรื่องราว และสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เจ้าได้เผชิญ เพื่อที่ สิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงเป็นจะถูกกอปรกันขึ้นเป็นพวกเจ้ามากกว่าเดิม ก่อนอื่นเจ้าต้องได้รับมรดกของพระเจ้าบนโลก เช่นนี้เท่านั้นที่เจ้าจะได้มาซึ่งสิทธิ์เหมาะสมที่จะสืบทอดพระพรต่าง ๆ ที่มากขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้นจากพระเจ้า เหล่านี้คือสรรพสิ่งที่พวกเจ้าควรแสวงหา และเป็นสิ่งที่เจ้าควรเข้าใจก่อนอื่นใดทั้งหมด ยิ่งเจ้าเสาะแสวงที่จะได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งมากขึ้นเท่าไร เจ้าก็จะยิ่งสามารถมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่งมากขึ้นเท่านั้น อันจะส่งผลทำให้เจ้ากระตือรือร้นจริงจังผ่านมุมมองแตกต่างหลากหลายและเรื่องราวแตกต่างหลากหลาย ในการแสวงหาทางเข้าสู่การเป็นอยู่ของพระวจนะของพระเจ้า และเข้าสู่ความเป็นจริงของพระวจนะของพระองค์ เจ้าไม่สามารถพอใจกับสภาวะนิ่งเฉย เช่น การที่เพียงไม่ทำบาป หรือไม่มีมโนคติ ไม่มีปรัชญาสำหรับการดำเนินชีวิต และไม่มีเจตจำนงเยี่ยงมนุษย์ พระเจ้าทรงปรับปรุงมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบในหลากหลายวิธี ทุกสาระเรื่องราวล้วนมีความเป็นไปได้ของการได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบแฝงอยู่ และพระองค์ทรงสามารถปรับปรุงเจ้าให้สมบูรณ์แบบไม่เพียงในสภาวะเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นบวก แต่ในสภาวะเงื่อนไขที่เป็นลบด้วยเช่นกัน เพื่อทำให้สิ่งที่เจ้าได้รับนั้นมีปริมาณล้นเหลือมากขึ้น ในแต่ละวัน มีช่องโอกาสต่าง ๆ ในการที่จะได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ และวาระโอกาสต่าง ๆ ที่จะได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า หลังผ่านประสบการณ์ดังกล่าวมาสักช่วงเวลาหนึ่ง เจ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง และจะเข้าใจไปเองโดยธรรมชาติในหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเจ้าเคยรู้เท่าไม่ถึงการณ์มาก่อน จะไม่มีความจำเป็นสำหรับคำแนะนำจากคนอื่น ๆ พระเจ้าจะทรงให้ความรู้แจ้งแก่เจ้าโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวเลย เพื่อที่เจ้าก็จะได้รับความรู้แจ้งในทุกสรรพสิ่ง และเข้าสู่ประสบการณ์ทั้งหมดของเจ้าอย่างละเอียด แน่นอนว่าพระเจ้าจะทรงนำทางเจ้าเพื่อที่เจ้าจะไม่เบนทิศไปทางซ้ายหรือทางขวา และดังนั้น เจ้าก็จะก้าวเดินไปบนเส้นทางของการได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้า

การได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้าไม่สามารถถูกจำกัดอยู่ที่การปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า การได้รับประสบการณ์ในแบบนั้นเป็นเพียงด้านเดียวเกินไป มันจะครอบคลุมน้อยเกินไป และอาจจำกัดผู้คนไว้เพียงในขอบเขตที่เล็กมาก เช่นนี้แล้ว ผู้คนก็จะขาดการบำรุงเลี้ยงดูทางจิตวิญญาณที่พวกเขาจำเป็นต้องมีไปอย่างมาก หากพวกเจ้าปรารถนาจะได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้า เจ้าต้องเรียนรู้ว่าจะได้รับประสบการณ์ได้อย่างไรในทุกเรื่อง จนสามารถได้รับความรู้แจ้งในทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้า ไม่ว่าจะดีหรือร้าย มันควรจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่ตัวเจ้า และไม่ควรทำให้เจ้าเป็นลบ จะอย่างไรก็ช่าง เจ้าควรสามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ณ ขณะที่ยืนอยู่เคียงข้างพระเจ้า และไม่วิเคราะห์หรือศึกษาสิ่งเหล่านั้นจากมุมมองของมนุษย์ (นี่จะเป็นการเบี่ยงเบนอย่างหนึ่งในประสบการณ์ของเจ้า) หากเจ้าได้รับประสบการณ์ดังกล่าว เมื่อนั้นหัวใจของเจ้าจะเต็มอิ่มไปด้วยภาระต่าง ๆ ของชีวิตเจ้า เจ้าจะมีชีวิตอยู่ในความสว่างแห่งโฉมพระพักตร์ของพระเจ้าตลอดเวลา ไม่เบี่ยงเบนไปอย่างง่ายดายในการปฏิบัติตนของเจ้า ผู้คนเช่นนั้นมีอนาคตอันสดใสรออยู่เบื้องหน้าพวกเขา มีช่องโอกาสมากมายเหลือเกินที่จะได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้า ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่า พวกเจ้าเป็นใครบางคนที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ และ พวกเจ้ามีความแน่วแน่ที่จะรับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้า ที่จะได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า และได้รับพระพรและมรดกจากพระองค์หรือไม่ แค่ความแน่วแน่อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ พวกเจ้าต้องมีความรู้อย่างมาก ไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะมีการเบี่ยงเบนอยู่เสมอในการปฏิบัติตนของพวกเจ้า พระเจ้าทรงเต็มพระทัยในการปรับปรุงพวกเจ้าทั้งหมดทุกคนให้สมบูรณ์แบบ ตามที่เป็นอยู่ตอนนี้ แม้ผู้คนส่วนใหญ่ได้ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้ามาเป็นเวลานานมากแล้ว พวกเขาก็ยังจำกัดตัวเองอยู่เพียงแค่เพลิดเพลินสำราญอยู่ในพระคุณของพระเจ้า และเต็มใจเพียงให้พระเจ้าทรงมอบความสะดวกสบายของเนื้อหนังเพียงเล็กน้อยแก่พวกเขา แต่ยังคงไม่เต็มใจที่จะได้รับวิวรณ์ที่มากกว่านั้น และสูงส่งกว่านั้น นี่แสดงว่า หัวใจของมนุษย์ยังคงอยู่ภายนอกเสมอ แม้ว่างานของมนุษย์ การรับใช้ของเขา และหัวใจรักของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าจะมีมลทินต่าง ๆ น้อยลงทุกที เท่าที่พิจารณาจากแก่นสารภายในตัวเขาและการคิดล้าหลังของเขา มนุษย์ยังคงแสวงหาสันติสุขและความสุขสำราญของเนื้อหนังตลอดเวลา และไม่ใส่ใจทั้งสิ้นว่า เงื่อนไขต่าง ๆ มีไว้เพื่อสิ่งใด และพระเจ้าอาจมีจุดประสงค์อะไรในการปรับปรุงมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ และดังนั้น ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่จึงยังคงหยาบขาดความละเอียดอ่อนและด้อยศีลธรรม ชีวิตของพวกเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อย พวกเขาก็แค่ไม่ได้ถือว่าความเชื่อในพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญ ราวกับว่าพวกเขามีความเชื่อเพียงเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ออกท่าออกทางไปเรื่อยเปื่อยและใช้ชีวิตผ่านไปวัน ๆ ในแบบเดิม ๆ ล่องลอยเคว้งคว้างไปในการดำรงอยู่ที่ไร้จุดประสงค์ มีเพียงน้อยนิดที่เป็นผู้ซึ่งสามารถเสาะแสวงเข้าไปสู่พระวจนะของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง ได้รับสิ่งต่าง ๆ ที่มากกว่าและอุดมสมบูรณ์กว่า กลายเป็นผู้คนที่มีฐานะมั่งคั่งกว่าในพระนิเวศของพระเจ้าในวันนี้ และได้รับพระพรจากพระเจ้ามากกว่า หากเจ้าแสวงหาการได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง และสามารถได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้บนโลกนี้ หากเจ้าแสวงหาการได้รับการทำให้รู้แจ้งโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง และไม่ปล่อยให้หลายปีเลื่อนผ่านไปเฉย ๆ นี่คือเส้นทางในอุดมคติที่จะเข้าไปอย่างกระฉับกระเฉง เช่นนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะมีค่าพอและมีสิทธิ์เหมาะสมแก่การได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้า เจ้าคือผู้ที่แสวงหาการได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบโดยพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ ? เจ้าเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในทุกสรรพสิ่งอย่างแท้จริงหรือไม่ ? เจ้ามีจิตวิญญาณแห่งความรักเพื่อพระเจ้าเฉกเช่นที่เปโตรมีหรือไม่ ? เจ้ามีเจตจำนงที่จะรักพระเจ้าอย่างที่พระเยซูมีหรือไม่ ? เจ้าได้มีความเชื่อในพระเยซูมาหลายปี เจ้าเคยเห็นหรือไม่ว่า พระเยซูทรงรักพระเจ้าเช่นไร ? พระเยซูคือผู้ที่เจ้าเชื่ออย่างแท้จริงหรือไม่ ? เจ้าเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงภาคปฏิบัติของวันนี้ เจ้าเคยเห็นหรือไม่ว่าพระเจ้าผู้ทรงภาคปฏิบัติที่มีเนื้อหนังทรงรักพระเจ้าในสวรรค์อย่างไร ? เจ้ามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า นั่นก็เพราะ การตรึงกางเขนของพระเยซูเพื่อการไถ่บาปให้แก่มนุษยชาติ และการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับกันทั่วไป กระนั้นความเชื่อของมนุษย์ก็ไม่ได้มาจากความรู้หรือความเข้าใจที่แท้จริงต่อพระเยซูคริสต์ เจ้าเชื่อในพระนามของพระเยซูเท่านั้น เจ้าไม่ได้เชื่อในพระวิญญาณของพระองค์ เพราะเจ้าไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยว่าพระเยซูทรงรักพระเจ้าเช่นไร ความเชื่อในพระเจ้าของเจ้านั้นช่างไร้เดียงสาเหลือเกิน ทั้งที่มีความเชื่อในพระเยซูมาหลายปี เจ้าก็ไม่รู้ว่าจะรักพระเจ้าอย่างไร นี่ไม่ได้ทำให้เจ้าเป็นคนโง่ที่สุดในโลกหรอกหรือ ? นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าหลายปีที่ผ่านมา เจ้าได้กินอาหารขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปอย่างสูญเปล่า ไม่เพียงแค่เราที่ไม่ชอบผู้คนเยี่ยงนี้ เราเชื่อมั่นว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้า — ผู้ที่เจ้าเคารพเทิดทูน — ก็จะไม่ชอบพวกเขาเช่นกัน ผู้คนเช่นนั้นจะได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบได้เช่นไร ? เจ้าไม่รู้สึกขวยเขินจนหน้าแดงเข้มหรือ ? เจ้าไม่รู้สึกอับอายหรือ ? เจ้ายังคงมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอีกหรือ ? พวกเจ้าทั้งหมดเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราได้พูดไปแล้วหรือไม่ ?

ก่อนหน้า: การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นำมาซึ่งยุคใหม่

ถัดไป: คนชั่วจะถูกลงโทษอย่างแน่นอน

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การรู้จักพระเจ้าคือเส้นทางสู่การยำเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่ว

เจ้าทุกคนควรตรวจสอบใหม่ว่า ตลอดชั่วชีวิตของเจ้า เจ้าได้เชื่อในพระเจ้าอย่างไร เพื่อที่เจ้าอาจได้เห็นว่า ในขณะที่กำลังทำการติดตามพระเจ้า...

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถมีหนทางแห่งชีวิต และไม่ใช่ทุก ๆ คนที่จะสามารถได้มันมาอย่างง่ายดาย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้