พระวจนะอมตะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าด้วยพระกิตติคุณของอาณาจักร

ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ข้อคัดสรรจากพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่เกี่ยวกับพระราชกิจของพระองค์ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ และเป็นพยานต่อการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคแห่งราชอาณาจักร ขัดคัดสรรเหล่านี้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่โหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้าระลึกได้ว่าองค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จกลับมาบนเมฆขาวนานแล้ว และระลึกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย─พระเมษโปดกตามการพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์ผู้ซึ่งได้ทรงเปิดหนังสือม้วนและทรงแกะตราผนึกทั้งเจ็ดดวง

พระดำรัสของพระคริสต์

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราผ่าน Messenger