ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ภาคที่หนึ่ง

ข้อที่คัดสรรของพระวจนะอมตะของพระเจ้าว่าด้วยพระกิตติคุณของอาณาจักร