บทสนทนารวบรัดเกี่ยวกับ “อาณาจักรพันปีได้มาถึงแล้ว”

พวกเจ้าคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับภาพนิมิตของยุคอาณาจักรพันปี บางคนคิดไปมากมายเกี่ยวกับมัน และพวกเขากล่าวว่า: “อาณาจักรพันปีจะคงอยู่บนโลกไปพันปี ดังนั้น หากสมาชิกสูงอายุของคริสตจักรไม่ได้สมรส พวกเขาต้องทำการสมรสหรือไม่ ครอบครัวของข้าฯ ไม่มีเงิน ข้าฯ ควรเริ่มต้นหาเงินหรือไม่ ...” อาณาจักรพันปีคืออะไร พวกเจ้ารู้หรือไม่ ผู้คนขาดความคิดวิจารณญาณและทุกข์ทรมานจากประสบการณ์ทดสอบอันแสนสาหัส อันที่จริง อาณาจักรพันปียังไม่ได้มาถึงอย่างเป็นทางการ ในระหว่างช่วงระยะของการทำให้ผู้คนเพียบพร้อม อาณาจักรพันปีเป็นเพียงลูกนกที่กำลังหัดบิน ณ เวลานั้น ของอาณาจักรพันปีที่พระเจ้าตรัสถึง มนุษย์จะได้รับการทำให้เพียบพร้อมแล้ว ก่อนหน้านั้น มีการกล่าวว่าผู้คนจะเป็นเหมือนอย่างธรรมิกชน และยืนหยัดอย่างมั่นคงในแผ่นดินซีนิม อาณาจักรพันปีจะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยก็ต่อเมื่อผู้คนได้รับการทำให้เพียบพร้อม เมื่อพวกเขากลายเป็นธรรมิกชนที่พระเจ้าตรัสถึงแล้วเท่านั้น เมื่อพระเจ้าทรงทำให้ผู้คนเพียบพร้อม พระองค์ทรงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ และยิ่งพวกเขาบริสุทธิ์มากเพียงใด พวกเขายิ่งได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น เมื่อมลทิน ความกบฏ การต่อต้านและสิ่งต่าง ๆ ของเนื้อหนังภายในตัวเจ้าถูกขับออก เมื่อเจ้าได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว พระองค์จะทรงรักเจ้า (กล่าวคือ เจ้าจะเป็นธรรมิกชน) เมื่อเจ้าได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้าและกลายเป็นธรรมิกชน เจ้าจะอยู่ในอาณาจักรพันปี ขณะนี้คือยุคอาณาจักร ในยุคอาณาจักรพันปี ผู้คนจะอาศัยพระวจนะของพระเจ้าในการดำรงชีวิต และประชาชาติทั้งมวลจะมาอยู่ภายใต้พระนามของพระเจ้า และทั้งหมดจะมาอ่านพระวจนะของพระเจ้า ณ เวลานั้น บางคนจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ บางคนจะใช้โทรสาร ... พวกเขาจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อเข้าถึงพระวจนะของพระเจ้า และพวกเจ้าก็จะมาอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้าเช่นกัน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้คนได้รับการทำให้เพียบพร้อม วันนี้ ผู้คนได้รับการทำให้เพียบพร้อม ผ่านการถลุง ได้รับความรู้แจ้ง และได้รับการนำผ่านพระวจนะ นี่คือยุคอาณาจักร เป็นช่วงระยะที่ผู้คนได้รับการทำให้เพียบพร้อม และไม่มีความเชื่อมโยงกับยุคอาณาจักรพันปี ในระหว่างยุคอาณาจักรพันปี ผู้คนจะได้รับการทำให้เพียบพร้อมเรียบร้อยแล้ว และอุปนิสัยเสื่อมทรามภายในพวกเขาจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ณ เวลานั้น พระวจนะที่พระเจ้าตรัสจะนำทางผู้คนทีละก้าว และเปิดเผยข้อความลับลึกทั้งหมดเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้านับจากเวลาแห่งการสร้างโลกจนถึงวันนี้ และพระวจนะของพระองค์จะบอกให้ผู้คนทราบถึงการกระทำของพระเจ้าในทุกยุคและทุกวัน วิธีการที่พระองค์ทรงนำผู้คนภายในนั้น พระราชกิจที่พระองค์ทรงงานในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ และจะบอกพวกเขาเกี่ยวกับพลังขับเคลื่อนของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ ณ เวลานั้นเท่านั้นที่จะเป็นยุคแห่งพระวจนะอย่างแท้จริง ขณะนี้ยังอยู่แค่ในสภาวะที่กำลังฝึกบินเท่านั้น หากผู้คนไม่ได้รับการทำให้เพียบพร้อมและชำระให้บริสุทธิ์ พวกเขาจะไม่มีทางที่จะใช้ชีวิตได้หลายพันปีบนโลก และเนื้อหนังของพวกเขาจะเน่าเปื่อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากผู้คนได้รับการชำระภายในให้บริสุทธิ์ และพวกเขาไม่ได้เป็นของซาตานและเนื้อหนังอีกต่อไป เมื่อนั้นพวกเขาจะยังคงมีชีวิตอยู่บนโลก ในช่วงระยะนี้เจ้ายังคงขาดความคิดวิจารณญาณ และประสบการณ์ทั้งหมดที่พวกเจ้าได้รับคือการรักพระเจ้าและการเป็นคำพยานของพระองค์สำหรับทุก ๆ วันที่เจ้าใช้ชีวิตบนโลก

“อาณาจักรพันปีได้มาถึงแล้ว” คือการเผยพระวจนะ มันเปรียบได้กับการพยากรณ์ของผู้เผยวจนะ ซึ่งพระเจ้าทรงเผยวจนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ในนั้น พระวจนะที่พระเจ้าตรัสในอนาคตและพระวจนะที่พระองค์ตรัสในวันนี้ไม่เหมือนกัน: พระวจนะแห่งอนาคตจะนำยุค ในขณะที่พระวจนะที่พระองค์ตรัสในวันนี้ปรับปรุงให้ผู้คนเพียบพร้อม ถลุงพวกเขา และจัดการกับพวกเขา ยุคแห่งพระวจนะในอนาคตแตกต่างจากยุคแห่งพระวจนะในวันนี้ วันนี้ พระวจนะทั้งหมดที่พระเจ้าตรัส ไม่ว่าพระองค์จะตรัสโดยวิธีการใดก็ตาม เป็นไปเพื่อทำให้ผู้คนมีความเพียบพร้อม เพื่อชำระสิ่งที่สกปรกภายในพวกเขา เพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ และทำให้พวกเขาชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พระวจนะที่ตรัสในวันนี้ และพระวจนะที่ตรัสในอนาคต คือสองสิ่งซึ่งแยกจากกัน พระวจนะที่ตรัสในยุคอาณาจักรเป็นไปเพื่อทำให้ผู้คนเข้าสู่การฝึกฝนทั้งหมด เพื่อนำพาผู้คนขึ้นไปบนครรลองที่ถูกต้องในทุกสิ่ง เพื่อขับไล่สิ่งที่เป็นมลทินทั้งหมดในพวกเขา นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในยุคนี้ พระองค์ทรงสร้างรากฐานของพระวจนะของพระองค์ในทุกบุคคล พระองค์ทรงทำให้พระวจนะของพระองค์เป็นชีวิตของทุกตัวบุคคล และพระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อประทานความรู้แจ้งและนำพวกเขาอย่างสม่ำเสมอภายใน และเมื่อพวกเขาไม่ใส่ใจในน้ำพระทัยของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าจะอยู่ภายในพวกเขาเพื่อตำหนิและคุมวินัยพวกเขา พระวจนะของวันนี้จะเป็นชีวิตของมนุษย์ พระวจนะจัดเตรียมทั้งหมดที่มนุษย์จำเป็นต้องมีโดยตรง ทั้งหมดทั้งปวงที่เจ้าขาดภายในตัวเจ้าได้รับการจัดเตรียมไว้ให้โดยพระวจนะของพระเจ้า และบรรดาผู้คนทั้งหมดที่ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าได้รับความรู้แจ้งด้วยการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้า พระวจนะที่พระเจ้าตรัสในอนาคตนำทางผู้คนทั้งจักรวาล ในวันนี้ พระวจนะเหล่านี้ตรัสเพียงในประเทศจีน และพระวจนะเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวแทนพระวจนะที่ตรัสทั่วทั้งจักรวาล พระเจ้าจะตรัสต่อทั้งจักรวาลก็ต่อเมื่ออาณาจักรพันปีมาถึงเท่านั้น จงรู้เถิดว่าพระวจนะที่พระเจ้าตรัสในวันนี้ทั้งหมดเป็นไปเพื่อทำให้ผู้คนมีความเพียบพร้อม พระวจนะที่พระเจ้าตรัสในระหว่างช่วงระยะนี้เป็นไปเพื่อจัดเตรียมสิ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องมี ไม่ใช่เพื่ออนุญาตให้เจ้าได้รู้ข้อความลึกลับหรือได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า สิ่งที่พระองค์พระองค์ตรัสผ่านวิธีการมากมายก็เพื่อจัดเตรียมสิ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องมี ยุคอาณาจักรพันปียังไม่มาถึง ยุคอาณาจักรพันปีที่กล่าวถึงคือวันแห่งพระสิริของพระเจ้า หลังจากพระราชกิจของพระเยซูในยูเดียเสร็จสิ้น พระเจ้าทรงโยกย้ายพระราชกิจของพระองค์มาที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และทรงสร้างแผนการอีกแผนหนึ่งขึ้นมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจอีกส่วนของพระองค์ในพวกเจ้า พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจในการทำให้ผู้คนมีความเพียบพร้อมด้วยพระวจนะ และพระองค์ทรงใช้พระวจนะเพื่อทำให้ผู้คนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดมากมาย รวมทั้งได้รับพระคุณของพระเจ้ามากมายด้วยเช่นกัน พระราชกิจในช่วงระยะนี้จะสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นมากลุ่มหนึ่ง และหลังจากพระองค์ทรงสร้างผู้มีชัยชนะกลุ่มนี้แล้ว พวกเขาจะสามารถเป็นพยานในการกระทำของพระองค์ พวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตตามความเป็นจริง และพวกเขาจะทำให้พระองค์สมปรารถนาอย่างจริงจังและจงรักภักดีต่อพระองค์ตราบสิ้นชีวี และด้วยวิธีนี้พระเจ้าจะทรงได้รับพระเกียรติ เมื่อพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติ—เมื่อนั้นพระองค์ได้ทรงทำให้ผู้มีชัยชนะกลุ่มนี้มีความเพียบพร้อมแล้ว—นั่นจะเป็นยุคอาณาจักรพันปี

พระเยซูทรงอยู่บนโลกเป็นเวลาสามสิบสามปีครึ่ง พระองค์ทรงมาเพื่อปฏิบัติพระราชกิจการตรึงกางเขน และผ่านการตรึงกางเขนนั้น พระเจ้าทรงได้รับส่วนหนึ่งของพระสิริแห่งพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงมาบังเกิดในเนื้อหนัง พระองค์ทรงสามารถถ่อมใจและซ่อนตัว และทรงสามารถทนต่อความทุกข์ทรมานมหาศาลได้ แม้พระองค์เองเป็นพระเจ้า พระองค์ยังคงอดทนต่อทุกการเหยียดหยามและทุกการกล่าวคำหยาบช้า และพระองค์ทรงทนต่อความเจ็บปวดอันแสนสาหัสในการถูกตอกตะปูตรึงเข้ากับกางเขนเพื่อทำพระราชกิจการไถ่บาปให้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากพระราชกิจในช่วงระยะนี้ได้สรุปลงแล้ว แม้ผู้คนมองเห็นว่าพระเจ้าทรงได้รับพระสิริอันใหญ่หลวง นี่ไม่ใช่พระสิริทั้งหมดของพระองค์ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระสิริของพระองค์เท่านั้นที่พระองค์ทรงได้รับจากพระเยซู ถึงแม้ว่าพระเยซูทรงสามารถทนต่อทุกความลำบากทรมาน ถ่อมใจและซ่อนตัว ถูกตรึงกางเขนเพื่อพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงได้รับพระสิริของพระองค์เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้น และพระองค์ทรงได้รับพระสิริของพระองค์ในประเทศอิสราเอล พระเจ้ายังทรงมีพระสิริอยู่อีกหนึ่งส่วน นั่นก็คือ การมาถึงโลกเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกิจอย่างจริงจังและทำให้ผู้คนกลุ่มหนึ่งมีความเพียบพร้อม ในระหว่างช่วงระยะพระราชกิจของพระเยซู พระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งเหนือธรรมชาติบางประการ แต่พระราชกิจในช่วงระยะนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อทำการแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์แต่อย่างใด โดยหลักแล้วเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงสามารถทุกข์ทรมานและถูกตรึงกางเขนเพื่อพระเจ้าได้ ว่าพระเยซูทรงสามารถทุกข์ทรมานในความเจ็บปวดมหาศาลได้ก็เพราะพระองค์ทรงรักพระเจ้า และว่าพระองค์ยังคงเต็มพระทัยที่จะเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าถึงแม้ว่าพระเจ้าได้ทอดทิ้งพระองค์ก็ตาม หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์จนเสร็จสิ้นในประเทศอิสราเอลและพระเยซูทรงถูกตอกตรึงเข้ากับกางเขนแล้ว พระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติ และพระเจ้าทรงแสดงคำพยานต่อหน้าซาตาน พวกเจ้าทั้งไม่รู้และไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นเนื้อหนังอย่างไรในประเทศจีน ดังนั้น พวกเจ้าจะสามารถมองเห็นว่าพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติอย่างไร เมื่อพระเจ้าทรงปฏิบัติพระราชกิจแห่งการเอาชนะมากมายในพวกเจ้าจนพวกเจ้ายืนหยัดมั่นคง เมื่อนั้นพระราชกิจของพระเจ้าในช่วงระยะนี้จึงประสบความสำเร็จ และนี่คือส่วนหนึ่งของพระสิริของพระเจ้า พวกเจ้ามองเห็นเพียงสิ่งนี้ และพวกเจ้ายังไม่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า ยังไม่ได้มอบหัวใจของเจ้าให้พระเจ้าทั้งหมด พวกเจ้ายังไม่ได้มองเห็นพระสิรินี้ทั้งหมด เจ้ามองเห็นเพียงว่าพระเจ้าได้ครอบครองหัวใจของพวกเจ้าแล้ว ว่าพวกเจ้าไม่มีวันสามารถไปจากพระองค์ได้ และจะติดตามพระเจ้าไปจนถึงที่สุดและหัวใจของเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง และว่านี่คือพระสิริของพระเจ้า เจ้ามองเห็นพระสิริของพระเจ้าในสิ่งใด ในประสิทธิผลของพระราชกิจของพระองค์ในผู้คน ผู้คนมองเห็นว่าพระเจ้าทรงน่าชื่นชมยิ่งนัก พวกเขามีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขา และไม่เต็มใจที่จะไปจากพระองค์ และนี่คือพระสิริของพระเจ้า เมื่อความแข็งแกร่งของพี่น้องชายหญิงของคริสตจักรทั้งหลายเกิดขึ้น และพวกเขาสามารถรักพระเจ้าจากหัวใจของพวกเขา มองเห็นการอิทธิ์ฤทธิ์อันสูงสุดของพระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ การอิทธิฤทธิ์อันหาใดเปรียบได้แห่งพระวจนะของพระองค์ เมื่อพวกเขามองเห็นว่าพระวจนะของพระองค์มีสิทธิอำนาจ และว่าพระองค์ทรงสามารถริเริ่มพระราชกิจของพระองค์ในเมืองร้างของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และแม้ว่าผู้คนกำลังอ่อนแอ แต่เมื่อหัวใจของพวกเขาก้มกราบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และพวกเขาเต็มใจยอมรับพระวจนะของพระเจ้า และแม้ว่าพวกเขาอ่อนแอและไม่คู่ควร แต่เมื่อพวกเขาสามารถมองเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าช่างควรค่าต่อความรักและช่างคู่ควรแก่การทะนุถนอมของพวกเขา เช่นนั้นนี่คือพระสิริของพระเจ้า เมื่อถึงวันที่ผู้คนได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า และสามารถยอมจำนนเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ และฝากโอกาสที่เป็นไปได้ในอนาคตและชะตากรรมของพวกเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า เมื่อนั้นพระเจ้าจะทรงได้รับพระสิริส่วนที่สองอย่างครบถ้วน กล่าวได้ว่าเมื่อพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงภาคปฏิบัติได้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว พระราชกิจของพระองค์ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่จะมาถึงจุดสิ้นสุด กล่าวคือ เมื่อบรรดาผู้ที่ได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าและได้รับเลือกโดยพระเจ้านั้นได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมแล้ว พระเจ้าจะทรงได้รับพระเกียรติ พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ได้นำส่วนที่สองของพระสิริของพระองค์ไปทางทิศตะวันออกแล้ว แต่พระสิรินี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พระเจ้าได้ทรงนำพระราชกิจของพระองค์มาทางทิศตะวันออกแล้ว พระองค์ได้ทรงมาที่ทิศตะวันออกแล้ว และนี่คือพระสิริของพระเจ้า วันนี้ ถึงแม้ว่าพระราชกิจของพระองค์จะยังไม่แล้วเสร็จ แต่เพราะพระเจ้าได้ทรงตัดสินพระทัยที่จะทรงงานแล้ว พระราชกิจนี้จะมีอันสำเร็จลุล่วงอย่างแน่นอน พระเจ้าได้ทรงตัดสินพระทัยว่าพระองค์จะทรงงานในประเทศจีนนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ และทรงตั้งมั่นที่จะทำให้พวกเจ้ามีความสมบูรณ์ ดังนั้น พระองค์ไม่ประทานทางออกให้เจ้า—พระองค์ได้ครอบครองหัวใจของเจ้าแล้ว และเจ้าต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าเจ้าจะต้องการหรือไม่ก็ตาม และเมื่อพวกเจ้าได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าแล้ว พระเจ้าก็ทรงได้รับพระเกียรติ วันนี้ พระเจ้ายังไม่ได้รับพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ เพราะพวกเจ้ายังไม่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม และถึงแม้ว่าหัวใจของพวกเจ้าได้กลับไปหาพระเจ้าแล้ว ยังคงมีความอ่อนแอมากมายในเนื้อหนังของเจ้า เจ้าไม่สามารถทำให้พระเจ้าทรงสมปรารถนา เจ้าไม่สามารถใส่ใจในน้ำพระทัยของพระเจ้า และเจ้ายังมีสิ่งต่าง ๆ ในด้านลบมากมายที่พวกเจ้าจำต้องกำจัดออกไปจากตัวของพวกเจ้า

ก่อนหน้า: งานในยุคพระธรรมบัญญัติ

ถัดไป: เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตักเตือนสามประการ

ในฐานะผู้เชื่อในพระเจ้า เจ้าควรรักภักดีต่อพระองค์เพียงผู้เดียวโดยไม่มีใครอื่นในทุกสรรพสิ่ง...

การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

วันนี้ ขณะที่พวกเจ้าพยายามที่จะรักและรู้จักพระเจ้า ในด้านหนึ่งนั้นเจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและกระบวนการถลุง และในอีกด้านหนึ่ง...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้